2547 Sayılı Yasa
Madde 46.
...
h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Bu husustaki uygulamaya ilişkin senato kararı aşağıdadır:


İLK %10'A GİRENLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA ESASLAR

2547 Sayılı Kanun'un 46. Maddesinin h ve ı bentlerinde yer alan her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başardı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren" hükmünün uygulanmasında, söz konusu bentlerin önlisans ve lisans programındaki öğrencileri kapsadığına, lisansüstü programları kapsamadığına ve başarı sıralamasının yapılmasında aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınmasına,

1.   Öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması,

2.   İlgili yarıyılda en az 15 kredi ders almış olması. Tıp Fakültesinde ise ilgili yılda tüm derslerini başarmış olması,

3.   Azami öğrenim süresini doldurmamış olması,

4.   Önceki yarıyıllardan başarısız dersinin (FF, YZ, DZ) bulunmaması,

5.   İlgili yarıyıl sonu itibariyle önceki yarıyıllarda alınan dersler dâhil edilerek (yaz okulu hariç her yarıyıl sonunda) Genel Not Ortalaması hesaplanır ve %10 başarı sıralaması yapılır, (akademik izinli yarıyıllar düşülmüş haliyle ilgili sınıfın sınıf mevcudunun %10 u alınır ve genel not ortalamalarına göre sıralanması yapılır.)

6.   Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında olan kişi ile aynı genel not ortalaması yanı sıra diğer koşulları da sağlayan öğrenci ilk %10'a giren öğrenci kategorisine eklenir.