Genel Bilgi
General Information
ÖZGÖRÜ

Uluslararası düzeyde kaliteli eğitim veren; yeterli bilgi birikimine sahip, araştırıcı, ve sorgulayıcı Elektrik ve Elektronik mühendisleri yetiştiren; bilim, teknoloji ve insan ilişkilerinde öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.

VISION

To be a leading educational and research establishment to provide internationally compatible high quality education and to train students to have them Electrical-Electronics Engineers who are well informed, inquisitive, and research oriented.
ÖZGÖREV

Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, ileriyi görebilen, ülke menfaatlerini ön planda tutan, insan ilişkilerine önem veren mühendisler yetiştirmek; paylaşımcı zihniyeti hakim kılmak; öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak; bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek; öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim üyelerine sahip olmak;  öğrencilere temel kavramları, teorik ve pratik bilgileri aktarmak; bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını vermek; ve hayat boyu yeni bilgiler öğrenmenin gerekliliğini vurgulamak.

MISSION

To train students to be engineers who handle the matters in a scientific way with multiple dimension, who considers the naitonal interests first, who deem human relations very important; to have the sharing and cooperation prevalent in all matters; to have the students and faculty members develop their personalities in multi directions, providing means to achieve scientific research and quality education; having faculty members who love teaching and who have student enjoy learning; to teach students the basic concepts, theoretical and practical knowledge; to give them knowledge and to teach how to access knowledge; to emphasise the importance of life-long learning.
PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

1) Çalıştığı kurumda mühendislik kabiliyetlerinde değer üretebilen

2) Ar-Ge, teknoloji ve ürün geliştirme inovasyon yeteneğini sürdürebilen

3) Çalıştığı kurumda ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün farkındalığını hissettiren

4) Girişimcilik yeteneğine sahip,

5) Üniversite–sanayi işbirliğine katkıda bulunabilecek,

6) Çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi

Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek.
PROGRAM EDUCATIONAL GOALS

To train students to be Electrical-Electronics Engineers  who

1) can create value in the engineering capabilities of the establishment they work for,

2) can maintain the R&D, technology and innovation abilities,

3) can leave an impression on co-workers and supervisors that he is a graduate of ESOGU-EEE Department,

4) have the ability for entrepreneurship,

5) can contribute to the university–industry cooperation,

6) have environmental consciousness and social responsibility,

PROGRAM ÇIKTILARI

1) Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi;  bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3) Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında Elektrik-Elektronik Mühendisliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.

4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5) Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PROGRAM OUTCOMES

1) Adequate knowledge on mathematics, Science and Electrical-Electronics Engineering; ability to apply this knowledge on modeling and solving the Electrical-Electronics Engineering problems.

2) An ability to identify, describe, formulate and solve problems in Electrical-Electronics Engineering and related fields; an ability to choose and apply proper analysis and modeling methods

3) An ability to design a complex system, component, or process  with modern design methods [to meet desired needs] in Electrical-Electronics Engineering within realistic constraints.

4) An ability to develop, select and use modern techniques and tools in Electrical-Electronics Engineering applications; an ability to use information technologies effectively

5) An ability to design and conduct experiments, as well as to collect, analyze and interpret data for Electrical-Electronics Engineering problems.

6) An ability to function on Electrical-Electronics Engineering teams and  multidisciplinary teams effectively; an ability for individual work.

7) An ability to communicate effectively in written and oral form

8) a recognition of the need for life-long learning; an ability to access information, to follow the developments in science and technology, and to self-renewal continually.

9) An understanding of professional and ethical responsibility.

10) A knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; an awareness of entrepreneurship, innovation, and sustainable development.

11)The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions on health, environment and safety in a global and societal context; a knowledge of contemporary issues; an avareness of the legal impact of engineering solutions.


TARİHÇE

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren İngilizce Hazırlık sınıfı ile İngilizce eğitime geçmiştir.

BRIEF HISTORY

Eskişehir Osmangazi University Electrical and Electronics Engineering Department was founded in 1980 as a part of Eskişehir Academy of Engineering and Architecture. In 1982, following the establishment of Anadolu University, the department was joined College of Engineering and Architecture of Anadolu University. Due to the extensive growth of Anadolu University, several colleges and departments including the Electrical and Electronics  Engineering Department were separated from Anadolu University to form Osmangazi University in 1993.

The instruction in the Electrical and Electronics Engineering Department has been in English since the beginning of 1993-1994 academic year. 


YERLEŞİM

OGÜ merkez yerleşkesi Eskişehir içinde Meşelik semtindedir.  Yerleşkenin güneyi ormanla, kuzeyi Porsuk Çayı ile çevrilmiştir. Otogar ve şehir içinden yerel otobüslerle ve tram ile Üniversite yerleşkesine erişmek mümkündür. 
Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi, kampus içinde yükselen binasıyla, çevreye hakim olarak görünür. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hastane binasının 2 km kadar batısındadır.  Yerel otobüslerin büyük bir kısmı  Bölüm binasına kadar giderler.  Hastane binasından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi binalarına yürüyerek gitmek de mümkündür. 

LOCATION

OGU main campus is located in Meselik district in  South-West outskirts of Eskisehir where it is surrounded by a forest and Porsuk Creek from the South and North respectively. The campus can be reached by tram or local buses. The distinctive height of the OGU hospital dominates the campus and the neighborhood. 

The Department of Electrical and Electronics Engineering is located about 2 km west of this building and can be reached by the majority of the buses or on foot on a permitting weather. A lot of parking space is available for those who drive. 

EĞİTİM

Bölümde tam-zamanlı onbeş daimi
öğretim üyesi vardır.  İlave olarak, diğer bölüm, fakülte ve üniversitelerden öğretim üyeleri Bölümde uzmanlık konularında dersler verirler.

Bölümde eğitim öğretim İngilizcedir.  Bu nedenle, Bölüme yerleştirilen öğrenciler, İngilizce bilgi düzeyleri yeterli değilse, bir yıl süreli bir yoğun İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu programda başarılı olanlar 4-yıllık Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına başlarlar. 

Dördüncü sınıfta derslerin çoğunluğu seçmelidir.  Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme,  Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri alanlarında seçim yapmak mümkündür.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim de verilmektedir. Bu programlar Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılmaktadır.

Bölüm yüzlerce mühendisi  mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır. 

İngilizce eğitim-öğretime geçildiği yıldan itibaren, Bölüm Lisans Programı ABET kriterleri dikkate alınarak hazırlanagelmiştir.  2011 yılında MÜDEK akreditasyonu için başvurulmuştur.
 
2011 Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki linklerden temin edilebilir:
Normal Öğretim
İkinci Öğretim

INSTRUCTION

The Department currently has fifteen full-time faculty members. Also, faculty members from other departments, colleges and universities teach classes in the Department in the fields of their expertice.

The Instruction in the Department is in English.  Entering students take a year-long full-time intensive English course  if they are not fluent in English before they start taking classes for the  B.S. in Electrical-Electronics Engineering degree program. International students can submit TOEFL or other scores.

The senior year courses are mostly technical electives.  These courses may be grouped into five fields:  Computer, Electronics, Communications, Control Systems, and Power Systems.

Electrical-Electronics Engineering Department has Master's of Science and Doctoral (Ph.D) graduate programs, too, 

The EE department  has contributed hundreds of engineers to the industry. These engineers are employed by private industries as well as government companies within the country as well as worldwide.

The Department undergraduate curriculum had been prepared to meet ABET criteria since the the year the medium of instruction was changed to English.  The MUDEK accreditation apllication has been filed in 2011.

Self-Evaluation Report (in Turkish) is available:
Regular Program
Evening Program

 

 
 
İLETİŞİM ADRESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendilik Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Batı Meşelik-- 26480 Eskişehir
TÜRKİYE


Tel: +90 (222) 239 2840 x 3258

E-posta: eee@ogu.edu.tr

MAIL ADDRESS

Eskişehir Osmangazi University
College of Engineering and Architecture
Electrical and Electronics Engineering Dept.
Batı Meşelik-- 26480 Eskisehir
TURKEY

Phone: +90 (222) 239 2840 x 3258
E-mail: eee@ogu.edu.tr

EEE Home | General Information | People | Labs | B.S. Program | Graduate Program| Schedule of Classes | Course Contents | Double Major | Training | Announcements | Dept. Rulings | Publications | Research | Student Clubs | Alumni | Links

Osmangazi University Main Page

Updated: April 27, 2016